• Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok 2024/2025

      

     Wyciąg najważniejszych terminów podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

     od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru. (Strona naboru elektronicznego)

     – do 10 maja 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

     - do 3 czerwca 2024 r. do godz. 12.00  potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych do klasy wstępnej pod  adresem osemka@8lolodz.eu

     - 4 czerwca 2024r. godz. 14.00 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej

     - 2 lipca 2024 r. godz. 9.00 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie głównym tj. 6 czerwca 2024 r.

     – do 29 maja 2024 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 29 lipca 2024 r.

     – 17 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki ze sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym – 29 lipca 2024 r.

     – od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

     – od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. godz. 15:00 uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     – 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 31 lopca 2024 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym

     – od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 31 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 2 sierpnia 2024 r. godz. 12:00.

     – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz w postępowaniu uzupełniającym 5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

     – do 19 lipca 2024 r. do godz. 13:00 poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 13:00.

     Więcej szczegółów na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok 2023/2024

     Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dzwoń pod numer: 504 823 34