• Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

    Zasady funkcjonowania podczas pandemii

    Urząd Ochrony Danych Osobowych - DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO

    Szanowni Państwo,

    informujemy, że celem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów wskazujących na prawdopodobieństwo choroby zakaźnej, u ucznia może zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała.

    Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego podstawę prawną stanowią:

    1. art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO);
    2. art 68 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
    3. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
     w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
    4. Wytyczne MEN, MZ i GIS w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
     dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.;

    Informujemy, że w przypadku dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: iod@8lolodz.eu