• Deklaracja Dostępności

    VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://8lolodz.edupage.org/

    • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-09
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-13

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    • dokumenty *pdf mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
    • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    • Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dnia: 2020-05-18
    • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-02-13

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

    • osoba kontaktowa – Anna Panek
    • adres e-mail – panek@8lolodz.eu
    • numer telefon – 42 678 65 22

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się przy ulicy Pomorskiej 105 oraz wejścia boczne znajdujące się przy ulicy Wierzbowej. Wejścia są dostępne w godzinach pracy Szkoły. Przy drzwiach wejściowych na wysokości ok.1,5m znajduje się dzwonek.
    osoby z problemami motorycznymi mające problem z wejściem do budynku, mogą liczyć na pomoc pracowników obsługi szkoły. Każda osoba, po wejściu do budynku jest rejestrowana poprzez wpisanie do „Dziennika wejść”.

    Budynek nie posiada winy, pochylni, platform. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby, istnieje możliwość zejścia pracownika/nauczyciela na parter do sekretariatu i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

    Szkoła nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku na ulicy Pomorskiej znajdują się miejsca parkingowe.

    Istnieje możliwość wejścia na teren Szkoły z psem asystującym.

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
     

    Aplikacje mobilne

    Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.