• Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
    informujemy, że:
    1.    Administratorem Danych Osobowych jest VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W ŁODZI 
    2.    Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@8lolodz.eu 
    3.    Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
    4.    Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP
    5.    Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, 
    6.    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
    7.    każdemu przysługuje prawo do:
    •    dostępu do jego danych,
    •    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
    •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    •    bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
    •    przenoszenia danych;
    •    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    •    cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
    8.    dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
    9.    dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
    10.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
    11.    dane osobowe nie podlegają profilowaniu.