• Projekt interdyscyplinarny

    •  

     Projekt " Uczniowie VIII LO – odkrywcami osobliwości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej " jest projektem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie takie dziedziny nauki, jak geografia, biologia, ekologia, przyroda, historia, język angielski. Projekt ma na celu poznanie i opisanie ciekawostek przyrodniczych regionu, ukazanie osobliwości i przedstawienie wartości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej.

     Celem projektu jest również zwrócenie uwagi  młodzieży na  relacje pomiędzy  działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym, ponieważ związek tych dwóch elementów: antropogenicznego i przyrodniczego kształtuje przestrzeń,  w której funkcjonujemy a tym samym wpływa na ekologiczne warunki naszego życia. Uczniowie podczas licznych warsztatów terenowych odkryją za pomocą obserwacji oraz badań bezpośrednich i pośrednich m.in. związek pomiędzy formami ukształtowania terenu, siecią hydrograficzną a układem osadniczym  np. w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, czy w dolinie Warty w Załęczańskim Parku Krajobrazowym.  
     Wyjazdy studyjne pozwolą uczniom na rozwój wrażliwości i świadomości ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, którego jest tak brak w codziennym życiu. Podczas wycieczek uczniowie będą wykonywać badania ekologiczne wody, powietrza i gleby wykorzystując sprzęt badawczy np. teczkę ekobadacza, jak również fotografować otaczającą naturę. Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze uwypuklony zostanie szczególnie podczas wizyty w kopalni soli w Kłodawie, gdzie młodzież oceni , w jakim stopniu działalność kopalni ukształtowała przestrzeń geograficzną (krajobraz, warunki ekologiczne). Łódzka Palmiarnia, jedna z najnowocześniejszych w Europie, jest kolejną osobliwością przyrodniczą regionu i miasta, a wycieczka do niej pozwoli podziwiać licznie zgromadzoną, unikalną kolekcję roślin. Uczniowie będą mogli w praktyczny sposób zrealizować tu lekcje przyrody i geografii poświęcone formacjom roślinnym na świecie, jak również spacerując po Parku Źródliska podziwiać osobliwości przyrodnicze miasta Łodzi. 
     Przygotowany projekt realizowany będzie przez cały rok szkolny, a zwieńczony zostanie prezentacją prac badawczych w postaci prezentacji multimedialnych, wystawą posterów, na którą zostanie zaproszona społeczność VIII LO, jak również uczniowie wybranego gimnazjum.
     Projekt odpowiada proekologicznym działaniom inwestycyjnym prowadzonym przez władze miasta, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego szkoła bierze udział w programie "Zielony kwartał", w którym wnioskujemy o boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły i zagospodarowanie jego otoczenia pod względem przyrodniczym, i stąd też pomysł na zagospodarowanie ogródka szkolnego.

     Realizując opisany projekt, chcielibyśmy nawiązać do ubiegłorocznego projektu, dotyczącego ekologicznych warunków życia w regionie łódzkim. Podczas planowanych wyjazdów nadal będziemy wykorzystywać posiadany sprzęt, będący na wyposażeniu ekopracowni. Zajmiemy się badaniem wody, powietrza i gleby w nowo odwiedzanych rejonach. Pomoce dydaktyczne i materiały, które zostały wymienione w tabeli będą nam również potrzebne do realizacji projektu. Podczas warsztatów terenowych wykorzystamy sprzęt badawczy i atlasy roślin w celu rozpoznawania występujących w naszym regionie gatunków roślin. Stacja pogody posłuży nie tylko do realizacji tegorocznego projektu, ale również w kolejnych latach uczniowie będą mogli obserwować wykonując pomiary oraz określać cechy tzw. „miejskiej wyspy ciepła”. Wszelkiego rodzaju mapy posłużą do kształcenia umiejętności czytania mapy oraz orientacji w terenie, a wymienione pozycje książkowe zostaną wykorzystane do wykonania prezentacji i posterów na sesje podsumowującą projekt.

     Zaplanowane konkursy fotograficzne są związane z zainteresowaniami naszych uczniów. W zeszłym roku zdobywali pierwsze nagrody w konkursach fotograficznych np. organizowanych przez Geomonitoring na UŁ na Wydziale Nauk Geograficznych.

     Projekt „Uczniowie VIII LO w Łodzi - odkrywcami osobliwości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej” odpowiada specyfice edukacyjnej naszej szkoły, która od wielu lat kształci młodzież w kierunku przyrodniczym, historycznym i językowym.

     Planując to zadanie chcieliśmy zaproponować uczniom wieloaspektowe odkrywanie regionu łódzkiego, stąd pomysły na różnego rodzaju wycieczki, warsztaty, zajęcia terenowe i konkursy, w których wykorzystujemy zainteresowania, wiedzę i zdolności naszych uczniów. Natomiast poprzez „ prace ogródkowe” chcieliśmy pokazać, że przyroda jest wszędzie, również tuż obok nas i można o nią dbać tworząc „osobliwości przyrodnicze” w naszym najbliższym otoczeniu. W pracach tych wspomogą nas rodzice naszych uczniów. Rada Rodziców wesprze nas przy przygotowaniu podsumowania projektu poprzez pokrycie kosztów wywołania zdjęć konkursowych oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu całego projektu. Ponadto rodzice przyczynią się do organizowania ogródka poprzez zakup cebulek roślin i podstawowego sprzętu ogrodniczego.

     Realizacja projektu zawiera w sobie aspekt społeczny.

     Obok nadrzędnego celu, którym jest poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu łódzkiego oraz rozpropagowanie wśród młodzieży sposobów organizowania czasu wolnego w Łodzi i okolicy, projekt pozwala na rozwijanie i kształcenie umiejętności interpersonalnych. Uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego są osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności. Realizacja projektu pozwala na samorealizację tych osób i kształtowanie poczucia własnej wartości. Uczniowie niepełnosprawni wspólnie z pełnosprawnymi osobami z powodzeniem będą realizować zadania uwzględnione w projekcie takie jak: tworzenie posterów, prezentacji multimedialnych, udział w prelekcjach i wycieczkach . Podejmowanie wspólnych działań uczniów pozwala na integrację i propagowanie postaw tolerancyjnych wśród młodzieży.

     Ponadto część uczniów biorących udział w projekcie (ok. 8-10%) pochodzi z regionów wiejskich okolic Łodzi czy tez odznacza się niższym statusem materialnym. Uczniowie ci nie są w stanie pod względem finansowym pozwolić sobie na udział w wycieczkach czy dodatkowych, płatnych zajęciach poza szkołą. Udział tych uczniów w projekcie umożliwi im nieraz jedyny krajoznawczy wyjazd będący namiastką wyjazdu wakacyjnego, którego nie będą mieli. Wyjazdy połączone z odkrywaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu łódzkiego mają pierwiastek społeczny przejawiający się w poznawaniu własnej „małej ojczyzny”. Uczniowie odkrywając środowisko przyrodnicze i antropogeniczne Ziemi Łódzkiej rozwijają poczucie własnej tożsamości, przynależności do regionu. Jest to bardzo ważne w sytuacji nasilającego się procesu globalizacji we współczesnym świecie.