• Wasze pytania - nasze odpowiedzi:

     Czy jeśli chodzi o klasę wstępną, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na wysokim poziomie oraz czy trzeba pisać test mówiący o zakresie znajomości języka?

     Nie, klasa wstępna jest ofertą dla osób, które nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego. Osoby zainteresowane przystępują 8 czerwca do testu predyspozycji językowych (badanie uzdolnień językowych np. wychwytywania zależności między pisownią a wymową i zdolność zauważania reguł gramatycznych). Zapraszamy na warsztaty 11 maja 2021 r. o godz. 16.00, gdzie będzie więcej szczegółów na ten temat oraz do zakładek WIRTUALNE DRZWI OTWARTE oraz SPRAWDZIAN PRZEDYSPOZYCJI DO KLASY WSTĘPNEJ.

     Osoby, które uczyły się języka niemieckiego w szkole podstawowej, zapraszamy do zapoznania się z ofertą klasy 1A. Tu też nie jest wymagana bardzo zaawansowana znajomość języka. Będziecie się ją rozwijać u nas.

     Czy do klasy dwujęzycznej mogą iść osoby, które miały niemiecki tylko w 7 i 8 klasie (uczyły się tylko dwa lata)?

     Tak. Zapraszamy na warsztaty 11 maja o godz. 16.00, gdzie będzie więcej szczegółów na ten temat oraz do zakładek WIRTUALNE DRZWI OTWARTE oraz SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ.

     Czy będąc absolwentem klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w szkole podstawowej, trzeba przystępować do sprawdzianu predyspozycji językowych?

     Tak.

     Czy jeśli wybiera się Państwa szkołę, jako szkołę drugiego wyboru, a jest się zainteresowanym klasą wstępną, i nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru, można napisać test predyspozycji językowych w innym terminie i dostać się do Państwa szkoły?

     Testy predyspozycji językowych oraz kompetencji językowych zdawane są niezależnie od tego, którym wyborem jest szkoła i klasa. Przepisy oświatowe, w tym harmonogram rekrutacji zobowiązują do odbycia testów predyspozycji w podanym terminie tj. 8 czerwca 2021r. Trzeba więc przystąpić do nich obowiązkowo bez względu, który to jest wybór, aby móc rekrutować do klasy wstępnej lub dwujęzycznej.

     Czy sprawdziany językowe mają duży wpływ na to kto zostanie przyjęty?

     I tak i nie: Tak - uczeń musi osiągnąć minimum punktowe ze sprawdzianu (po prostu go zdać), żeby jego wniosek był rozpatrywany przez system. Nie - po osiągnięciu minimum liczba punktów ze sprawdzianu NIE jest doliczana do punktów rekrutacyjnych i nie ma wpływu na kolejność na liście.

     Jeśli nie zda się egzaminu kompetencji do klasy dwujęzycznej, jest możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do klasy lingwistycznej?

     Tak. Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. I nie ma znaczenia, jakie to są oddziały. Klasa lingwistyczna jest ogólnodostępna i może do niej aplikować każdy bez dodatkowych warunków, takich jak w przypadku klasy dwujęzycznej czy wstępnej.  Jeśli ktoś nie zda egzaminu kompetencji, klasa dwujęzyczna zniknie z listy wyborów kandydata (a ściśle algorytm ją po prostu pominie w rekrutacji).

     Czy po ukończeniu klasy wstępnej trzeba będzie przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej?

     Nie, po ukończeniu klasy wstępnej uczniowie są automatycznie promowani do klasy dwujęzycznej.

     Co trzeba zawrzeć w potwierdzeniu uczestnictwa w teście predyspozycji lub kompetencji językowych? Z jakiego adresu należy wysłać zgłoszenia?  

     Potwierdzenie można wysłać z dowolnego adresu. Powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, numer szkoły podstawowej oraz ewentualnie numer telefonu, który może nam ułatwić szybki kontakt z kandydatem.

     WIĘCEJ NA TEMAT KLASY WSTĘPNEJ I DWUJĘZYCZNEJ

      

     Jaki jest próg punktowy aby dostać się do Waszej szkoły?
     Jaki jest próg punktowy, aby dostać się do klasy humanistycznej (1C)?

     Jakie progi punktowe będą obowiązywać w tym roku do klasy 1D? 
     Czy wystarczy średnia 4,5, aby się dostać do LO?

     VIII LO nie określa progów punktowych, poniżej których kandydaci nie są przyjmowani do szkoły.
     Na liczbę punktów kandydata składają się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz ewentualnie dodatkowe punkty za udział w wolontariacie i w wybranych konkursach zgodnie z dokumentem: 
     Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z 16.11.2020r. 
     Proponujemy obejrzeć 
     filmik objaśniający algorytm działania systemu naboru elektronicznego

     Ilu jest kandydatów na jedno miejsce w klasach 0, 1a, 1b?

     System naboru elektronicznego będzie działać zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Edukacji i Nauki od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. Odpowiedź na te pytania jest niestety niemożliwa, ale liczbę kandydatów do poszczególnych klas będzie można obserwować na stronie naboru tj. https://lodzkie.edu.com.pl/

     Jak często odbywają się wymiany, wyjazdy zagraniczne?

     W „normalnych” latach nauki stacjonarnej odbywała się co najmniej jedna wymiana w języku niemieckim i jedna w języku angielskim. Ponadto organizowane były co roku wycieczki zagraniczne i wyjazdy na uczelnie w Niemczech.

     Czy wyjazdy zagraniczne odbywają się tylko w klasach dwujęzycznych z j. niemieckim, czy w pozostałych też?

     Wyjazdy zagraniczne to oferta dla wszystkich uczniów VIII LO.

     Do jakich krajów są organizowane wyjazdy zagraniczne?

     Głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

     Czy język niemiecki w klasie biologiczno-chemiczno-matematycznej jest nauczany od podstaw?

     Na początku roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzają test poziomujący i uczniowie przydzielani są do grup na różnym poziomie znajomości języka. Dotyczy to również języka angielskiego.

     Czy w klasie humanistycznej będzie możliwość uczenia się drugiego języka (niemieckiego) od podstaw?

     Tak.

     Czy język niemiecki jest językiem obowiązkowym, czy można wybrać tylko język angielski?

     W każdym liceum ogólnokształcącym naucza są dwóch języków obcych.

     Kiedy i gdzie można będzie zobaczyć spis podręczników do kupienia?

     Rada Pedagogiczna zatwierdza listę podręczników na dany rok szkolny w drugiej połowie czerwca i publikuje ją na stronie szkoły, tak aby była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

     Czy w szkole znajdują się szafki?

     Tak.

     Ilu uczniów uczy się w Państwa szkole?

     565

     Czy w liceum tak samo jak w technikum dostaje się skierowanie na badania lekarskie?

     W liceum nie ma takich wymogów.

     Czy w przypadku wybrania „złóż wniosek osobiście” na platformie Vulcan, wydrukowany i podpisany wniosek trzeba doręczyć bezpośrednio do szkoły czy można wysłać jego skan na maila szkoły? 

     Są dwie opcje do wyboru. Wybierając "złóż wniosek osobiście" należy doręczyć do szkoły wydrukowany i podpisany wniosek. Natomiast przy wariancie "wniosek składany elektronicznie" wysyła się go bezpośrednio z platformy naboru używając podpisu elektronicznego rodzica / opiekuna. 

     Więcej na temat strony technicznej naboru