• Historia szkoły

    • HISTORIA W LATACH 1921 – 1939

     We wrześniu 1921 r. powstało Społeczne Polskie Gimnazjum Męskie. Budynek, mieszczący się przy ul. Pomorskiej 105, był początkowo dwupiętrowy. W roku 1929 zarząd gimnazjum kupuje od pana Szczygielskiego pobliski plac, na którym dobudowano w 1932 r. salę gimnastyczną. Pozostałą część placu zajmował ogródek szkolny i dziedziniec. W 1930 r powstał taras nad lewą oficyną i sale trzeciego piętra. W rok później lewa oficyna została dobudowana do wysokości budynku frontowego. Początkowo szkoła miała 3 klasy wstępne A, B, C i 8 klas gimnazjalnych, które kończyły się egzaminem maturalnym. Po reformie szkolnictwa średniego, przeprowadzonej w latach 1932-33 przez J. Jędrzejewicza, system nauki w Społecznym Gimnazjum zmienił się. Powstało 6 klas podstawowych, 4 klasy gimnazjalne, po ukończeniu których uczniowie otrzymywali tzw. „małą maturę”. Następnie nauka była kontynuowana przez 2 lata w wyspecjalizowanym liceum. Po jego ukończeniu uczniowie przystępowali do egzaminu dojrzałości. W liceum Społecznego Gimnazjum Męskiego istniały dwa kierunki: matematyczno-fizyczny i humanistyczny. Uczniów obowiązywał mundurek, składający się z marynarki z niebieskimi wypustkami na mankietach i niebieską tarczą z numerem 197, przyszytą na lewym rękawie. Ucznia liceum wyróżniały czerwone wypustki na mankietach i czerwona tarcza. Mundurek uzupełniała czapka, tzw. „maciejówka” z daszkiem, nad którym znajdował się metalowy znaczek symbolizujący „kaganek oświaty”. Społeczne Polskie Gimnazjum Męskie było szkołą drogą i dość elitarną. Czesne wynosiło 900 zł rocznie, ale istniał cały system ulg i stypendiów dla uczniów niezamożnych, którzy płacili czesne ulgowe - 120 zł. Prymusów zwalniano całkowicie z płacenia czesnego. Działała też efektywnie Bratnia Pomoc uczniów tegoż gimnazjum. Uczniowie Gimnazjum byli zróżnicowani pod względem narodowości (Polacy, Żydzi, Niemcy). Pierwszym dyrektorem Społecznego Gimnazjum był Berti Ameisen, zaś funkcję jego zastępcy pełnił Stanisław Loba. Międzywojenna historia gimnazjum kończy się 18. grudnia 1939 r., kiedy władze okupacyjne zarządziły zamknięcie szkoły. Budynek zajęła żandarmeria niemiecka nadzorująca Getto Łódzkie. Nie zachowały się dokumenty dotyczące Gimnazjum Społecznego, które zginęły podczas wojny. Żyją jednak jeszcze przedwojenni absolwenci i uczniowie, z których wspomnień można odtworzyć atmosferę szkoły.

      

     Kalendarium VIII LO od 1945 roku


     19. lutego 1945 r
     Stanisławowi Lobie powierzono organizację pracy szkoły w budynku przedwojennego Społecznego Gimnazjum Męskiego przy ul. Pomorskiej 105. Od marca 1955 r. funkcję dyrektora pełnił Zygmunt Szczakowski, a od 1 kwietnia dyrektorem został Józef Cyganowski. W pierwszym roku istnienia VIII LO liczyło 140 uczniów w wieku od 13 do 26 lat. Powołano 4 oddziały klasy I, 3 oddziały klasy II oraz 1 oddział klasy III.
     1945 r. - 1949 r.
     Dzięki subsydiom z Kuratorium, funduszom Komitetu Rodzicielskiego oraz inicjatywom uczniów i rodziców wyremontowano budynek, urządzono pracownię fizyko-chemiczną, biologiczną, podłączono posesję do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, urządzono się salę gimnastyczną i zakupiono podstawowy sprzęt.
     1949 r.
     Odbyła się pierwsza matura.
     1951 r.
     Szkoła udostępnia swoje sale XIX Liceum dla Pracujących, Studium UBP, Technikum Drogistowskiemu (przekształconemu w Technikum Farmaceutyczne).
     1958 r.
     Szkoła otrzymała patrona - Adama Asnyka.
     1962 r.
     W murach „Ósemki” powstało nowe liceum - XXI, które zajmowało sale na trzecim piętrze, aż do przeprowadzki do budynku przy ul. Zelwerowicza 38/44
     4. grudnia 1963 r.
     Podczas generalnego remontu uległa likwidacji brama przejściowa, na miejscu której powstała sala zajęć technicznych dla chłopców.
     9. maja 1965 r.
     Dyrektorem szkoły została pani Janina Zmarz, niestety na krótko, śmierć przerwała jej pracę. Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski na miejsce pierwszego sztandaru wykonanego według projektu Hillera, który został przekazany do Muzeum Sztuki m. Łodzi.
     1967 r
     Dyrekcję Szkoły obejął pan Zbigniew Sodolski. Powstał szkolny radiowęzeł.
     1971 r.
     Powstało Laboratorium Językowe. Utworzona została pierwsza klasa z rozszerzonym programem języka niemieckiego.
     1971 r.
     Pierwsze ślubowanie klas pierwszych.
     1974 r.
     VIII LO jako pierwsze spośród szkół średnich w Śródmieściu otrzymało medal Komisji Edukacji Narodowej.
     25. października 1975 r.
     I Zjazd Absolwentów połączony z obchodami XXX-lecia istnienia VIII LO. Część oficjalna miała miejsce w Teatrze Muzycznym, zaś nieoficjalne spotkanie absolwentów odbyło się w restauracji „Sim”.
     1977 r.
     Powstał hymn szkolny. Melodię do wiersza Adama Asnyka skomponował p. Maciejczyk.
     1991 r.
     W czerwcu przeszedł na emeryturę długoletni, zasłużony dyrektor VIII LO pan Zbigniew Sodolski, zaś we wrześniu dyrekcję objęła pani Anna Garmulewicz-Polińska.
     1993 r.
     Powołano Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które jest swoistym ukoronowaniem wieloletnich kontaktów VIII LO ze szkołami niemieckimi (m.in. szkołą z Luckenwalde, szkołą politechniczną w Chemnitz (d. Karl Marx-Stadt), szkołą ze Stuttgartu oraz nauczycielami z Ansbach).
     1994 r.
     Otworzono w murach szkoły mediotekę dostępną dla wszystkich nauczycieli języka niemieckiego Łodzi i regionu.
     11. marca 1995 r.
     Odbył się Zjazd Absolwentów z okazji pięćdziesięciolecia istnienia VIII LO. Część oficjalna miała miejsce w Teatrze Wielkim, a bal w restauracji „Kaskada”.
     1996 r.
     Powołano Stowarzyszenie Wychowanków VIII LO im. A. Asnyka oraz byłego Społecznego Polskiego Gimnazjum Męskiego w Łodzi.
     1998 r.
     W VIII LO otworzono ciąg klas dwujęzycznych z wykładowym językiem niemieckim.
     2001r.
     31 marca odbywa się Zjazd Wychowanków z okazji 80- lecia szkoły. Część oficjalna miała miejsce w Teatrze Muzycznym, a bal w restauracji „Orfeusz”
     2003 r.
     Po raz pierwszy nasi uczniowie przystąpili do egzaminu Deutsches Sprachdiplom II. Jest to egzamin zdawany o jednym czasie na całym świecie. Od razu odnieśliśmy wielki sukces. Po raz pierwszy w historii tego egzaminu przystąpili do niego z jednej szkoły wszyscy uczniowie, wszyscy go zdali, a średnia wyniosła 82 punkty na 100. Najwyższa ocena 98.5
     2003 r.
     Uczennica Katarzyna Pałuba otrzymała pięcioletnie stypendium rządu niemieckiego na studia w Niemczech. Studiowała w Mainz translatykę.
     2004 r.
     Medioteka posiada ponad 4000 książek, płyt, kaset, podręczników. Z medioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i studenci z całego miasta.
     2005 r.
     Nawiązano partnerskich kontaktów Berufsschule Odenwald - Michelstadt. Pierwsza matura dwujęzyczna
     2008 r.
     Klasy humanistyczne zostały objęte patronatem Katedry Filologii Klasycznej UŁ, w ramach patronatu odbywa się corocznie Festiwal Kultury Antycznej.
     2009 r.
     Klasy biologiczno- chemiczne zostały objęte patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w ramach patronatu odbywają się zajęcia laboratoryjne dla naszych uczniów.
     2010 r.
     Klasy z rozszerzoną historią i WOS objęte zostały patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (wykłady, współpraca z kołem naukowym).