• Wasze pytania - nasze odpowiedzi:

     Czy będą organizowane dni otwarte dla kandydatów do szkoły? W jakim terminie?

     23 kwietnia 2022r., sobota, 10.00-13.00
     10 maja 2022r., wtorek, 16.00-18.00

     Czy jest planowane utworzenie klasy dwujęzycznej w cyklu 4-letnim?
     Czy otwierają Państwo klasę 1A2 mat-geo dla rocznika 2022/2023?

     W roku 2022/2023 otwieramy klasę wstępna z językiem niemieckim. Po pierwszym roku nauki jej uczniowie stają się "z automatu" uczniami czteroletniej klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim. Tu proponujemy do wyboru rozszerzenia z jązyka polskiego, geografii i języka angielskiego lub biologii, chemii i języka angielskiego.

     Czy jeśli chodzi o klasę wstępną, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na wysokim poziomie oraz czy trzeba pisać test mówiący o zakresie znajomości języka?

     Nie, klasa wstępna jest ofertą dla osób, które nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego lub znają go w minimalnym zakresie. Osoby zainteresowane przystępują 7 czerwca do testu predyspozycji językowych (badanie uzdolnień językowych np. wychwytywania zależności między pisownią a wymową i zdolność zauważania reguł gramatycznych). Zapraszamy na warsztaty 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17.30, gdzie będzie więcej szczegółów na ten temat oraz do zakładki SPRAWDZIAN PRZEDYSPOZYCJI DO KLASY WSTĘPNEJ.

     Chcesz wiedzieć więcej o klasie wstępnej? Zapraszamy na warsztaty 27.04.2022 r. o godzinie 17.30 - link do spotkania:

     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M1NWU4OTYtZmU5NS00NTM5LTk3NjAtYTU2NmRjMzljNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf0ee7c4-aed2-4f11-8b1c-25f5e7ea8e70%22%2c%22Oid%22%3a%22527e76da-d40d-4165-81ce-15015fbace88%22%7d

     Czy jeśli wybiera się Państwa szkołę, jako szkołę drugiego wyboru, a jest się zainteresowanym klasą wstępną i nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru, można napisać test predyspozycji językowych w innym terminie i dostać się do Państwa szkoły?

     Sprawdzian predyspozycji językowych zdawany jest niezależnie od tego, którym wyborem jest szkoła i klasa. Przepisy oświatowe, w tym harmonogram rekrutacji zobowiązują do odbycia testów predyspozycji w podanym terminie tj. 7 czerwca 2022r. o godzinie 13.00. Trzeba więc przystąpić do niego obowiązkowo bez względu, który to jest wybór, aby móc rekrutować do klasy wstępnej.

     Czy sprawdziany językowe mają duży wpływ na to kto zostanie przyjęty?

     I tak i nie: Tak - uczeń musi osiągnąć minimum punktowe ze sprawdzianu (po prostu go zdać), żeby jego wniosek był rozpatrywany przez system. Nie - po osiągnięciu minimum liczba punktów ze sprawdzianu NIE jest doliczana do punktów rekrutacyjnych i nie ma wpływu na kolejność na liście.

     Jeśli nie zda się sprawdzianu predyspozycji językowych, jest możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do klasy lingwistycznej?

     Tak. Klasa lingwistyczna jest ogólnodostępna i może do niej aplikować każdy bez dodatkowych warunków, takich jak w przypadku klasy wstępnej. 

     Czy podejście do sprawdzianu predyspozycji językowych, w przypadku gdy dobrze mi pójdzie, ale nie zdam do klasy wstępnej, ułatwia dostanie się do innej klasy?

     Nie, sprawdzian predyspozycji językowych jest brany pod uwagę jedynie przy rekrutacji do klasy wstępnej.

     Co trzeba zawrzeć w potwierdzeniu uczestnictwa w teście predyspozycji? Z jakiego adresu należy wysłać zgłoszenia?

     Potwierdzenie można wysłać z dowolnego adresu. Powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, numer szkoły podstawowej oraz ewentualnie numer telefonu, który może nam ułatwić szybki kontakt z kandydatem.

     Jakiemu poziomowi językowemu odpowiada klasa wstępna i klasa pierwsza lingwistyczna? Zastanawiam się, czy poradziłbym sobie, gdybym trafił do takiej klasy.

     Klasa wstępna jest ofertą dla osób, które nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego lub uczyły się go w minimalnym zakresie. Natomiast w kasie lingwistycznej na początku roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego przeprowadzają test poziomujący i uczniowie przydzielani są do grup na odpowiednim dla siebie poziomie znajomości języka. Zazwyczaj jest to poziom A2, A2/B1 lub B1.

     Jaki jest próg punktowy, aby dostać się do Waszej szkoły?

     VIII LO nie określa progów punktowych. Na liczbę punktów kandydata składają się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz ewentualnie dodatkowe punkty za udział w wolontariacie i w wybranych konkursach zgodnie z dokumentem: Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

     Proponujemy obejrzeć filmik objaśniający algorytm działania systemu naboru elektronicznego

     Ilu jest kandydatów na jedno miejsce w klasach wstępnej i 1b?

     System naboru elektronicznego będzie działać zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego. Odpowiedź na te pytania jest niestety niemożliwa, ale liczbę kandydatów do poszczególnych klas będzie można obserwować na stronie naboru tj. https://lodzkie.edu.com.pl/

     Jak często odbywają się wymiany, wyjazdy zagraniczne?

     W „normalnych” latach nauki stacjonarnej odbywała się co najmniej jedna wymiana w języku niemieckim i jedna w języku angielskim. Ponadto organizowane były co roku wycieczki zagraniczne i wyjazdy na uczelnie w Niemczech.

     Czy wyjazdy zagraniczne odbywają się tylko w klasach dwujęzycznych z j. niemieckim, czy w pozostałych też?

     Wyjazdy zagraniczne to oferta dla wszystkich uczniów VIII LO.

     Do jakich krajów są organizowane wyjazdy zagraniczne?

     Głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

     Czy język niemiecki w klasie biologiczno-chemiczno-matematycznej jest nauczany od podstaw?

     Czy w klasie humanistycznej będzie możliwość uczenia się języka niemieckiego od podstaw?

     Na początku roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzają test poziomujący i uczniowie przydzielani są do grup na różnym poziomie znajomości języka. Dotyczy to również języka angielskiego.

     Czy język niemiecki jest językiem obowiązkowym, czy można wybrać tylko język angielski?

     W każdym liceum ogólnokształcącym naucza się minimum dwóch języków obcych.

     Ile jest godzin w-f tygodniowo?

     3

     Chcę dopytać o ilość godzin lekcyjnych tygodniowo w 1D z następjących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka  j. angielski i j. niemiecki.

     Planujemy następującą liczbę godzin, gdzie pierwsza podana liczba planowana jest dla klasy pierwszej / druga dla drugiej / trzecia dla trzeciej / czwarta dla czwartej:
     matematyka 5/5/4/6
     biologia 2/4/4/2
     chemia 2/4/4/2
     j. angielski 3/3/3/3
     j. niemiecki 2/2/2/2

     Kiedy i gdzie można będzie zobaczyć spis podręczników do kupienia?

     Rada Pedagogiczna zatwierdza listę podręczników na dany rok szkolny w drugiej połowie czerwca i publikuje ją na stronie szkoły, tak aby była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

     Czy w szkole znajdują się szafki?

     Tak.

     Ilu uczniów uczy się w Państwa szkole?

     565

     Czy w liceum tak samo jak w technikum dostaje się skierowanie na badania lekarskie?

     W liceum nie ma takich wymogów.

     Czy w przypadku wybrania „złóż wniosek osobiście” na platformie Vulcan, wydrukowany i podpisany wniosek trzeba doręczyć bezpośrednio do szkoły czy można wysłać jego skan na maila szkoły?

     Jeśli VIII LO jest szkołą pierwszego wyboru, nalezy składać wniosek w formie papierowej czy wystarczy jedynie złożenie elektroniczne? 

     Są dwie opcje do wyboru. Wybierając "złóż wniosek osobiście" należy doręczyć do szkoły wydrukowany i podpisany wniosek. Natomiast przy wariancie "wniosek składany elektronicznie" wysyła się go bezpośrednio z platformy naboru używając podpisu elektronicznego rodzica / opiekuna. 

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu